ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΕΑΠΕΠ-ΝΠΙΔ