Σκοπός του Ταμείου

είναι σύμφωνα με το Καταστατικό του η χορήγηση περιοδικών ή εφάπαξ επικουρικών παροχών στα ασφαλιζόμενα σ’ αυτό πρόσωπα καθώς επίσης και στα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων ή συνταξιούχων σε περίπτωση θανάτου αυτών.

Ιστορικό

  • 31/12/1943 - Ίδρυση

    Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.) ιδρύθηκε με το Κανονιστικό Διάταγμα της 31 Δεκεμβρίου 1943 (ΦΕΚ 21/7.2.1944), ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
  • 1/10/2008 - ένταξη στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

    Το Ταμείο εντάχθηκε από 1/10/2008 στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.) στην Ε΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών ( Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.) Ν. 3655/2008.
  • 1/3/2013 - μετατρέπεται σε Ν.Π.Ι.Δ.

    Με την υπ΄ αριθμ. Φ.51020/5358/123 (ΦΕΚ 409/22.2.2013) απόφαση του Υπουργού εγκρίθηκε το καταστατικό του Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012, με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας την 1η Μαρτίου 2013. Από την ημέρα αυτή το Ταμείο μετατρέπεται αυτοδικαίως, σε Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης και λειτουργεί βάσει των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 4052/2012 και κατόπιν της απόφασης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία (Π.Ο.Ε.Π.Δ.Χ.Β.).